Παραδείγματα με λογικούς τύπους και συναρτήσεις στο Excel/Calc

ΤύποςΤι κάνει
=true() Αποδίδει την τιμή TRUE
=false() Αποδίδει την τιμή FALSE
=not(a2) Αντιστρέφει τη λογική τιμή του κελιού a2
=if(a2>0;TRUE;FALSE) Αποδίδει TRUE αν το a2 περιέχει θετικό αριθμό, αλλιώς αποδίδει FALSE
=if(a2>0;1;0) Το ίδιο με πριν, απλά με αριθμητικές τιμές, το αποτέλεσμα ωστόσο είναι ακριβώς το ίδιο
=if(a2>=0;1;-1) Αποδίδει την τιμή 1 αν το a2 είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος με το 0 και -1 αν όχι
=if(a2<1;ln(1/(a2^2));ln(a2)) Αν το a2 είναι μικρότερο της μονάδος, υπολογίζει το λογάριθμο του αντίστροφου τετραγώνου, αλλιώς υπολογίζει το λογάριθμο
=and(a2>0;b2>0) Επιστρέφει TRUE αν τα κελιά a2 και b2 έχουν θετικές τιμές, αλλιώς (αν τουλάχιστον ένα από δύο έχει αρνητική τιμή) επιστρέφει FALSE
=or(a2>0;b2>0) Επιστρέφει TRUE αν έστω ένα από τα κελιά a2 και b2 έχει θετική τιμή, αλλιώς (αν κανένα από δύο δεν έχει θετική τιμή) επιστρέφει FALSE
=and(a2>1;b2<0;c2>=5) Επιστρέφει TRUE μόνο αν ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι τρεις συνθήκες
=or(a2>1;b2<0;c2>=5) Επιστρέφει TRUE αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τρεις συνθήκες
=if(or(a2>0;b2>0);5;0) Αποδίδει 5 αν είτε το a2 είτε το b2 είναι θετικοί, αλλιώς αποδίδει 0
=5*or(a2>0;b2>0) Αποδίδει 5 αν είτε το a2 είτε το b2 είναι θετικοί, αλλιώς αποδίδει 0
=if(or(a2>0;b2>0);5;3) Αποδίδει 5 αν είτε το a2 είτε το b2 είναι θετικοί, αλλιώς αποδίδει 3
=2*(or(a2>0;b2>0))+3 Αποδίδει 5 αν είτε το a2 είτε το b2 είναι θετικοί, αλλιώς αποδίδει 3
=if(and(a2>0;b2>0);a2*b2;a2+b2) Αν το a2 και το b2 είναι θετικοί αριθμοί αποδίδει το γινόμενό τους , αλλιώς αποδίδει το άθροισμά τους

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.