Ολοκλήρωση με τον κανόνα του τραπεζίου με το Octave

Η συνάρτηση trapz υλοποιεί τον κανόνα του τραπεζίου και υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα μια συνάρτησης.

Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει σε τρία βήματα:

  1. κατασκευή του διανύσματος τιμών του x
  2. Υπολογισμός των αντίστοιχων τιμών του y
  3. Κλήση της συνάρτησης trapz(x,y)

Για παράδειγμα, το ολοκλήρωμα:

$$ I = \int_{1}^{2}e^x \, dx $$

Μπορεί να υπολογιστεί ως:

x = 1:.01:2
y = exp(x)
trapz(x,y)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.