Εντολές ορισμού δεδομένων (DDL) στην SQL

Βίντεο από τη διάλεξη

Παραδείγματα CREATE TABLE

Δημιουργία σχήματος βάσεων δεδομένων.

company SQL

CREATE TABLE departments
(
  depid   INTEGER   NOT NULL,
  depname  VARCHAR(50) NOT NULL,
  manager  INTEGER,
  CONSTRAINT pk_departments PRIMARY KEY (depid),
  UNIQUE u_manager (manager)
);


CREATE TABLE employees
(
  empid   INTEGER   NOT NULL,
  firstname VARCHAR(50) NOT NULL,
  lastname  VARCHAR(50) NOT NULL,
  depid   INTEGER   NOT NULL,
  salary   NUMERIC(6,2),
  hiredate  DATE,
  CONSTRAINT pk_employees PRIMARY KEY (empid),
  INDEX i_depid (depid),
  CONSTRAINT fk_depid FOREIGN KEY (depid) REFERENCES departments(depid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE projects
(
  proid   INTEGER   NOT NULL,
  title   VARCHAR(120) NOT NULL,
  budget   NUMERIC(9,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  startdate DATE,
  enddate  DATE,
  progress  NUMERIC(3,1) NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT pk_projects PRIMARY KEY (proid)
);

CREATE TABLE workson
(
  empid   INTEGER   NOT NULL,
  proid   INTEGER   NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_workson PRIMARY KEY (empid, proid),
  INDEX i_empid (empid),
  INDEX i_proid (proid),
  CONSTRAINT fk_empid FOREIGN KEY (empid) REFERENCES employees(empid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_proid FOREIGN KEY (proid) REFERENCES projects(proid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.