Εντολές ορισμού δεδομένων (DDL) στην SQL

Βίντεο από τη διάλεξη

Παραδείγματα CREATE TABLE

Δημιουργία σχήματος βάσεων δεδομένων.

company SQL

CREATE TABLE departments
(
  depid   INTEGER   NOT NULL,
  depname  VARCHAR(50) NOT NULL,
  manager  INTEGER,
  CONSTRAINT pk_departments PRIMARY KEY (depid),
  UNIQUE u_manager (manager)
);


CREATE TABLE employees
(
  empid   INTEGER   NOT NULL,
  firstname VARCHAR(50) NOT NULL,
  lastname  VARCHAR(50) NOT NULL,
  depid   INTEGER   NOT NULL,
  salary   NUMERIC(6,2),
  hiredate  DATE,
  CONSTRAINT pk_employees PRIMARY KEY (empid),
  INDEX i_depid (depid),
  CONSTRAINT fk_depid FOREIGN KEY (depid) REFERENCES departments(depid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE projects
(
  proid   INTEGER   NOT NULL,
  title   VARCHAR(120) NOT NULL,
  budget   NUMERIC(9,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  startdate DATE,
  enddate  DATE,
  progress  NUMERIC(3,1) NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT pk_projects PRIMARY KEY (proid)
);

CREATE TABLE workson
(
  empid   INTEGER   NOT NULL,
  proid   INTEGER   NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_workson PRIMARY KEY (empid, proid),
  INDEX i_empid (empid),
  INDEX i_proid (proid),
  CONSTRAINT fk_empid FOREIGN KEY (empid) REFERENCES employees(empid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_proid FOREIGN KEY (proid) REFERENCES projects(proid)
      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.