Υπολογισμός εθνικού εισοδήματος στο μοντέλο Keynes

Έστω το μοντέλο οικονομίας:

$$ \begin{align*} C &= a + b \, Y \\ E &= C + I + G \\ Y &= E \end{align*} $$

όπου:

  • C = καταναλωτική δαπάνη (consumption expenditure)
  • Y = εθνικό εισόδημα, (national income)
  • E = συνολική δαπάνη (total expenditure)
  • I = επενδυτική δαπάνη (investment expenditure)
  • G = κυβερνητική δαπάνη (government expenditure)

Να πως μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της λύσης στο Maxima:

eq1 : C = a + b*Y;
eq2 : E = C + I + G;
eq3 : Y = E;
sol : solve([eq1, eq2, eq3], [Y, E, C]);
ystar : rhs(sol[1][1]);

Keynes model

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.