Οι παράμετροι argc και argv της συνάρτησης main()

argc : πλήθος ορισμάτων argv : πίνακας ορισμάτων (το πρώτο στοιχείο είναι το όρισμα του προγράμματος)

#include <iostream>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
  cout << argc << endl;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 100
2

Εκτύπωση του πρώτου στοιχείου του πίνακα ορισμάτων:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
  cout << argv[0] << endl;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
./a.out

Εκτύπωση του πίνακα ορισμάτων:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
  for (int i=0; i < argc; i++)
  {
    cout << argv[i] << endl;
  }
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 10 pizza 
./a.out
10
pizza

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.