Δημιουργία αρχείου επικεφαλίδας από συναρτήσεις του χρήστη στη C++

Το αρχείο επικεφαλίδας mystat.h


double sum(double *x, unsigned int n)
{
  double sum = 0.0; 
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum += x[i];
  }
  return sum;
}

double sum2(double *x, unsigned int n)
{
  double sum2 = 0.0; 
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum2 += pow(x[i], 2.0);
  }
  return sum2;
}

double average(double *x, unsigned int n)
{
  double ave = sum(x,n) / n; 
  return ave;
}
 
double variance(double *x, unsigned int n)
{
  double s = sum(x, n);
  double s2 = sum2(x, n); 
  double avex = average(x,n);
  double var = 0.0;
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    var += pow( (x[i] - avex), 2.0 );
  }
  var /= (n-1);  
  return var;
}

Το κυρίως πρόγραμμα

#include <iostream>
#include <math.h>
#include "mystat.h"

#define NMAX 100
 
using namespace std;
 
int main()
{
   
  double x[NMAX];
  unsigned int i=0;
  unsigned int n;
   
  do 
  {
    cout << "x : ";
    cin >> x[i];
    ++i;
  } while (i < NMAX);
  n=i;
 
  cout << endl;
  cout << "Αποτελέσματα " << endl;
   
  cout << "Μέσος    : " << average(x, n) << endl;  
  cout << "Διακύμανση : " << variance(x, n) << endl;  
     
  return 0;
}

Τροποποιείστε το έτσι ώστε να υπολογίζεται η συνδιακύμανση δύο μεταβλητών.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.