Συνάρτηση που επιστρέφει bool στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει από τη γραμμή διαταγών έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει αν το αντίστοιχο έτος είναι δίσεκτο ή όχι.

Τον υπολογισμό εκτελεί η συνάρτηση isLeap η οποία επιστρέφει μια τιμή bool (true, false) ανάλογα με το αποτέλεσμα.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

bool isLeap(int y);

int main (int argc, char *argv[])
{
  bool leap;
  int year;
  
  if (argc != 2)
  {
    cout << "Δώστε το έτος που θέλετε να υπολογίσετε" << endl;
    return 1;
  }
  
  year = atof(argv[1]);
  leap = isLeap(year);
  if (leap)
  {
    cout << "Το έτος " << year << " είναι δίσεκτο." << endl;
  }
  else
  {
    cout << "Το έτος " << year << " δεν είναι δίσεκτο." << endl;
  }
    
  return 0;
}

bool isLeap(int y)
{
  bool leap;
  if (y % 400 == 0) 
  {
    leap = true;
  }
  else if (y % 100 == 0)
  {
    leap = false;
  }
  else if (y % 4 == 0)
  {
    leap = true;
  }
  else
  {
    leap = false;
  }  
  return leap;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.