Κλήση συνάρτησης με αναδρομή στη C++

Μία συνάρτηση που επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού.

#include <iostream>

using namespace std;

int factorial(int n);

int main() 
{
  unsigned int n;
  
  cout << "Δώσε έναν θετικό ακέραιο: ";
  cin >> n;
  
  if (n < 0)
  {
    cout << "Είπαμε θετικό αριθμό" << endl;
  }
  else
  {
    cout << n << "! = " << factorial(n) << endl;
  }
  
  return 0;
}

int factorial(int n) {
  unsigned long int f;
  
  if (n <= 1) 
  {
    f = 1;
  }
  else
  {
    f = n * factorial(n - 1);
  }
  return f;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.