Στατιστικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

 
Προτεραιότητα
Όνομα Σε τι χρησιμεύει
  0 AVEDEV Αποδίδει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από το μέσο τους
  3 AVERAGE Αποδίδει τον μέσο όρο των ορισμάτων της
  2 AVERAGEA Αποδίδει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
  0 BETADIST Αποδίδει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
  0 BETAINV Αποδίδει το αντίστροφο της συνάρτησης πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
  0 BINOMDIST Αποδίδει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου
  0 CHIDIST Αποδίδει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο
  0 CHIINV Αποδίδει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο
  0 CHITEST Αποδίδει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας
  0 CONFIDENCE Αποδίδει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού
  3 CORREL Αποδίδει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων
  3 COUNT Καταμετρά πόσοι αριθμοί υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
  2 COUNTA Καταμετρά πόσες τιμές υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
  3 COVAR Αποδίδει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων
  0 CRITBINOM Αποδίδει τη μικρότερη τιμή της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου
  2 DEVSQ Αποδίδει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων
  0 EXPONDIST Αποδίδει την εκθετική κατανομή
  0 FDIST Αποδίδει την κατανομή πιθανοτήτων F
  0 FINV Αποδίδει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
  0 FISHER Αποδίδει το μετασχηματισμό Fisher
  0 FISHERINV Αποδίδει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher
  0 FORECAST Αποδίδει μια τιμή γραμμικής τάσης
  3 FREQUENCY Αποδίδει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα
  0 FTEST Αποδίδει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F
  0 GAMMADIST Αποδίδει την κατανομή γάμα
  0 GAMMAINV Αποδίδει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμα
  0 GAMMALN Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)
  2 GEOMEAN Αποδίδει τον γεωμετρικό μέσο όρο
  2 GROWTH Αποδίδει τις τιμές εκθετικής τάσης
  2 HARMEAN Αποδίδει τον αρμονικό μέσο
  0 HYPGEOMDIST Αποδίδει την υπεργεωμετρική κατανομή
       
0 INTERCEPT Αποδίδει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
3 KURT Αποδίδει την κύρτωση μιας ομάδας δεδομένων
2 LARGE Αποδίδει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
0 LINEST Αποδίδει τις παραμέτρους της γραμμικής τάσης
2 LOGEST Αποδίδει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης
0 LOGINV Αποδίδει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής κατανομής
0 LOGNORMDIST Αποδίδει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή
3 MAX Αποδίδει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
2 MAXA Αποδίδει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τ ιμές
3 MEDIAN Αποδίδει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών
3 MIN Αποδίδει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
1 MINA Αποδίδει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
3 MODE Αποδίδει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
0 NEGBINOMDIST Αποδίδει την αρνητική διωνυμική κατανομή
0 NORMDIST Αποδίδει την κανονική αθροιστική κατανομή
0 NORMINV Αποδίδει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής
0 NORMSDIST Αποδίδει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
0 NORMSINV Αποδίδει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής
3 PEARSON Αποδίδει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών
2 PERCENTILE Αποδίδει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής
1 PERCENTRANK Αποδίδει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων
3 PERMUT Αποδίδει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων
0 POISSON Αποδίδει την κατανομή Poisson
2 PROB Αποδίδει την πιθανότητα ότι οι τιμές μιας περιοχής βρίσκονται μεταξύ δύο ορίων
2 QUARTILE Αποδίδει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων
2 RANK Αποδίδει τη σειρά ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
2 RSQ Αποδίδει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών
3 SKEW Αποδίδει την ασυμμετρία μιας κατανομής
0 SLOPE Αποδίδει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
2 SMALL Αποδίδει την k μικρότερη τιμή ομάδας δεδομένων
0 STANDARDIZE Αποδίδει μια κανονικοποιημένη τιμή
3 STDEV Υπολογίζει τη μέση απόκλιση τετραγώνου βάσει ενός δείγματος
3 STDEVA Υπολογίζει τη μέση απόκλιση τετραγώνου βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
3 STDEVP Υπολογίζει τη μέση απόκλιση τετραγώνου βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
3 STDEVPA Υπολογίζει τη μέση απόκλιση τετραγώνου βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κεί μενο και τις λογικές τιμές
0 STEYX Αποδίδει το μέσο σφάλμα τετραγώνου της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης regression
0 TDIST Αποδίδει την κατανομή t Student
0 TINV Αποδίδει το αντίστροφο της κατανομής t Student
0 TREND Αποδίδει τις τιμές γραμμικής τάσης
2 TRIMMEAN Αποδίδει τον αριθμητικό μέσο του εσωτερικού μιας ομάδας δεδομένων
0 TTEST Αποδίδει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t Student
3 VAR Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος
3 VARA Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τι μές
0 VARP Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
3 VARPA Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λ ογικές τιμές
0 WEIBULL Αποδίδει την κατανομή Weibull
0 ZTEST Αποδίδει τη δίπλευρη τιμή P ενός ελέγχου z