Υπολογισμός με το Maxima της υπερβάλλουσας προσφοράς

supply

Έστω πως η καμπύλη ζήτησης περιγράφεται από τη σχέση: $$ p = 20 -5\,q $$

και πως η καμπύλη προσφοράς περιγράφεται από τη σχέση: $$ p = 2 +4\,q $$

Αν παραγωγός επιλέξει το σημείο $$q_1=3$$, να υπολογιστεί η υπερβάλλουσα προσφορά.

Εργαζόμαστε ως εξής:

 1. Ορίζουμε τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη ζήτησης:
  D(q) := 20 - 5*q;
  
 2. Ορίζουμε τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη προσφοράς:
  S(q) := 2 + 4*q;
  
 3. Λύνουμε την ισορροπία της αγοράς:
  sol : solve(D(q)=S(q), q);
  q0 : rhs(sol[1]);
  p0 : D(q0);
  
 4. Ορίζουμε την ποσότητα που επιλέγει ο παραγωγός:
  q1Sup : 3;
  
 5. Υπολογίζουμε από την καμπύλη προσφοράς την αντίστοιχη τιμή:
  p1 : S(q1Sup);
  
 6. Λύνουμε ως προς την ποσότητα την εξίσωση της καμπύλης ζήτησης με την τιμή που ζητά ο παραγωγός:
  sol : solve(D(q)=p1, q);
  
 7. Λύνουμε ως προς την ποσότητα την εξίσωση της καμπύλης ζήτησης με την τιμή που ζητά ο παραγωγός:
  sol : solve(D(q)=p1, q);
  q1Dem : rhs(sol[1]);
  
 8. Η διαφορά στις δύο ποσότητες είναι η υπερβάλλουσα προσφορά:
  exSupply : q1Sup - q1Dem;
  

Επιπλέον εξάσκηση Να υπολογιστεί η υπερβάλλουσα ζήτηση στο σημείο $$q_2=5/2$$ και η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ανάμεσα στα σημεία $$q_0$$ (ισορροπία) και $$q_2$$.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.