Υπολογισμός με το Maxima της υπερβάλλουσας προσφοράς

supply

Έστω πως η καμπύλη ζήτησης περιγράφεται από τη σχέση: $$ p = 20 -5\,q $$

και πως η καμπύλη προσφοράς περιγράφεται από τη σχέση: $$ p = 2 +4\,q $$

Αν παραγωγός επιλέξει το σημείο $$q_1=3$$, να υπολογιστεί η υπερβάλλουσα προσφορά.

Εργαζόμαστε ως εξής:

 1. Ορίζουμε τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη ζήτησης:
  D(q) := 20 - 5*q;
  
 2. Ορίζουμε τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη προσφοράς:
  S(q) := 2 + 4*q;
  
 3. Λύνουμε την ισορροπία της αγοράς:
  sol : solve(D(q)=S(q), q);
  q0 : rhs(sol[1]);
  p0 : D(q0);
  
 4. Ορίζουμε την ποσότητα που επιλέγει ο παραγωγός:
  q1Sup : 3;
  
 5. Υπολογίζουμε από την καμπύλη προσφοράς την αντίστοιχη τιμή:
  p1 : S(q1Sup);
  
 6. Λύνουμε ως προς την ποσότητα την εξίσωση της καμπύλης ζήτησης με την τιμή που ζητά ο παραγωγός:
  sol : solve(D(q)=p1, q);
  
 7. Λύνουμε ως προς την ποσότητα την εξίσωση της καμπύλης ζήτησης με την τιμή που ζητά ο παραγωγός:
  sol : solve(D(q)=p1, q);
  q1Dem : rhs(sol[1]);
  
 8. Η διαφορά στις δύο ποσότητες είναι η υπερβάλλουσα προσφορά:
  exSupply : q1Sup - q1Dem;
  

Επιπλέον εξάσκηση Να υπολογιστεί η υπερβάλλουσα ζήτηση στο σημείο $$q_2=5/2$$ και η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ανάμεσα στα σημεία $$q_0$$ (ισορροπία) και $$q_2$$.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.