Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο της εφαπτομένης στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 24:04. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος εφαπτομένης secant method

Έστω πως θέλουμε να υπολογίσουμε μια ρίζα του πολυωνύμου:

$$ {x}^{3}-6\,{x}^{2}-x+30 = 0 $$

secant method

Η μέθοδος της εφαπτομένης αποτελεί -κατά κάποιο τρόπο- παραλλαγή της μεθόδου Newton–Raphson και βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία. Στη μέθοδο Newton–Raphson χρησιμοποιείται η παράγωγος για να εκτιμηθεί μια καλύτερη προσέγγιση της ρίζας:
$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} $$

Στη μέθοδο της εφαπτομένης, θεωρούμε πως ο λόγος:
$$ \frac{f(x_{n})-f(x_{n-1})} {x_{n}-x_{n-1}} $$
αποτελεί μια καλή προσέγγιση της παραγώγου.

Έτσι ο αναδρομικός τύπος της ακολουθίας είναι:
$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_{n}) (x_{n}-x_{n-1})} {f(x_{n})-f(x_{n-1})} = x_n - f(x_{n}) \frac{\Delta x} {\Delta y} $$

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να πάρουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση. Συνήθως σταματάμε όταν:
$$ |x_{n+1} - x_n| < \epsilon $$

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

#define MAXITER 100

const double eps = 1e-4;

double f (double x)
{
  return x*x*x - 6*x*x - x + 30;
}

int main()
{
  bool rootFound = false;
  double x[MAXITER];
  double Dx, Dy;
  double d;
  int  i = 2;

  cout << "Εύρεση ρίζας με τη μέθοδο της εφαπτομένης." << endl;
  cout << "------------------------------------------" << endl;

  cout << "Αρχική τιμή x[0]: ";
  cin >> x[0];
  cout << "Αρχική τιμή x[1]: ";
  cin >> x[1];

  printf("  i   x       f(x)      d\n");
  printf("--------------------------------------------------\n");
  do
  {
    Dx   = x[i] - x[i-1];
    Dy   = f(x[i]) - f(x[i-1]);
    x[i+1] = x[i] - f(x[i]) * Dx / Dy;
    d   = fabs(Dx);
    printf("%5d %14.8f %14.8f %14.8f\n", i, x[i+1], f(x[i+1]), d);

    if (d < eps)
    {
      rootFound = true;
      break;
    }

    i++;
    if (i >= MAXITER)
    {
      rootFound = false;
      break;
    }


  } while (rootFound == false);

  if (rootFound == true)
    printf("\nΒρέθηκε x=%.14f\n", x[i]);
  else
    printf("\nΔεν βρέθηκε ρίζα\n");

  return 0;
}

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.