Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο της εφαπτομένης στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 24:04. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος εφαπτομένης secant method

Έστω πως θέλουμε να υπολογίσουμε μια ρίζα του πολυωνύμου:

$$ {x}^{3}-6\,{x}^{2}-x+30 = 0 $$

secant method

Η μέθοδος της εφαπτομένης αποτελεί -κατά κάποιο τρόπο- παραλλαγή της μεθόδου Newton–Raphson και βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία. Στη μέθοδο Newton–Raphson χρησιμοποιείται η παράγωγος για να εκτιμηθεί μια καλύτερη προσέγγιση της ρίζας:
$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} $$

Στη μέθοδο της εφαπτομένης, θεωρούμε πως ο λόγος:
$$ \frac{f(x_{n})-f(x_{n-1})} {x_{n}-x_{n-1}} $$
αποτελεί μια καλή προσέγγιση της παραγώγου.

Έτσι ο αναδρομικός τύπος της ακολουθίας είναι:
$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_{n}) (x_{n}-x_{n-1})} {f(x_{n})-f(x_{n-1})} = x_n - f(x_{n}) \frac{\Delta x} {\Delta y} $$

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να πάρουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση. Συνήθως σταματάμε όταν:
$$ |x_{n+1} - x_n| < \epsilon $$

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

#define MAXITER 100

const double eps = 1e-4;

double f (double x)
{
  return x*x*x - 6*x*x - x + 30;
}

int main()
{
  bool rootFound = false;
  double x[MAXITER];
  double Dx, Dy;
  double d;
  int  i = 2;

  cout << "Εύρεση ρίζας με τη μέθοδο της εφαπτομένης." << endl;
  cout << "------------------------------------------" << endl;

  cout << "Αρχική τιμή x[0]: ";
  cin >> x[0];
  cout << "Αρχική τιμή x[1]: ";
  cin >> x[1];

  printf("  i   x       f(x)      d\n");
  printf("--------------------------------------------------\n");
  do
  {
    Dx   = x[i] - x[i-1];
    Dy   = f(x[i]) - f(x[i-1]);
    x[i+1] = x[i] - f(x[i]) * Dx / Dy;
    d   = fabs(Dx);
    printf("%5d %14.8f %14.8f %14.8f\n", i, x[i+1], f(x[i+1]), d);

    if (d < eps)
    {
      rootFound = true;
      break;
    }

    i++;
    if (i >= MAXITER)
    {
      rootFound = false;
      break;
    }


  } while (rootFound == false);

  if (rootFound == true)
    printf("\nΒρέθηκε x=%.14f\n", x[i]);
  else
    printf("\nΔεν βρέθηκε ρίζα\n");

  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.