Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 29:23. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος Newton-Raphson

Έστω πως θέλουμε να υπολογίσουμε μια ρίζα του πολυωνύμου:

$$ {x}^{3}-6\,{x}^{2}-x+30 = 0 $$

netwton root

Η μέθοδος Newton–Raphson βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία. Αν $$x_0$$ είναι μια προσέγγιση της ρίζας τότε η
$$ x_{1} = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} $$
αποτελεί μια καλύτερη προσέγγιση.

Η μέθοδος μπορεί να επαναληφθεί:
$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} $$
μέχρι να πάρουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση. Συνήθως σταματάμε όταν:
$$ |x_{n+1} - x_n| < \epsilon $$

NewtonIteration Ani

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης:

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

#define MAXITER 100

const double eps = 1e-6; /* ακρίβεια προσέγγισης */
const double h  = 1e-4; /* αριθμητική παράγωγος */

double f (double x)
{
  return exp(x) - x - 2;
}

double ff (double x, double h)
{
  return ( f(x+h) - f(x-h) ) / ( 2*h );
}

int main()
{
  bool rootFound = false;
  double d;      /* διαφορά δύο διασοχικών προσεγγίσεων */
  double x[MAXITER]; /* πίνακας τιμών x */
  int  i = 0;

  cout << "Εύρεση ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson." << endl;
  cout << "-----------------------------------------" << endl;

  cout << "Αρχική τιμή του x: ";
  cin >> x[0];

  printf("  i   x       f(x)      d\n");
  printf("--------------------------------------------------\n");
  do
  {
    x[i+1] = x[i] - f(x[i]) / ff(x[i], h);
    d   = fabs(x[i+1] - x[i]);
    printf("%5d %14.8f %14.8f %14.8f\n", i+1, x[i+1], f(x[i+1]), d);

    if (d < eps)
    {
      rootFound = true;
      break;
    }

    i++;
    if (i >= MAXITER)
    {
      rootFound = false;
      break;
    }

  } while (rootFound == false);

  if (rootFound == true)
    printf("\nΒρέθηκε x=%.14f\n", x[i]);
  else
    printf("\nΔεν βρέθηκε ρίζα\n");

  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.