Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας πολυωνύμου με τη μέθοδο διχοτόμησης στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 45:35. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος διχοτόμου bisection

Έστω πως θέλουμε να υπολογίσουμε μια ρίζα του πολυωνύμου:

$$ {x}^{3}-6\,{x}^{2}-x+30 = 0 $$

netwton root

Η μέθοδος βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία:

 1. Λάβε τα αρχικά σημεία $x_1, x_2$
 2. Αν $f(x_1)=0$ ή $f(x_2)=0$ επέστρεψε τη ρίζα και τερμάτισε τη διαδιασία
 3. Αν οι τιμές $f(x_1), f(x_2)$ είναι ομόσημες τερμάτισε τη διαδικασία
 4. Υπολόγισε το μέσο $x=\frac{1}{2} (x_1+x_2)$
 5. Υπολόγισε την τιμή f(x)
 6. Αν η απόλυτη τιμή της διαφοράς $|x_2-x_1|$ είναι πολύ μικρή, ή $f(x)=0$, επέστρεψε το $x$ και τερμάτισε την επανάληψη
 7. Αν $f(x)f(x_1) > 0$ θέσε $x_1=x$, αλλιώς αν $f(x)f(x_1) < 0$ θέσε $x_2=x$, επανέλαβε από το σημείο 4

Bisection method

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης:

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

#define MAXREP 10

const double tol = 1e-6;

double f(double x)
{
  return x*x*x - 6*x*x - x + 30;
}

int main()
{
  bool rootFound = false;
  double x1, x2, x;
  double y1, y2, y;
  int i = 1;

  cout << "Υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο της διχοτόμησης." << endl;
  cout << "Δώσε τα όρια [x1,x2] για την εύρεση της ρίζας." << endl;
  cout << "-------------------------------------------------------" << endl;

  cout << "Δώσε το x1: ";
  cin >> x1;
  cout << "Δώσε το x2: ";
  cin >> x2;
  cout << "-------------------------------------------------------" << endl;

  y1 = f(x1);
  y2 = f(x2);

  if (y1 == 0)
  {
    x = x1;
    rootFound = true;
  }
  else if (y2 == 0)
  {
    x = x2;
    rootFound = true;
  }
  else if (y1*y2 > 0)
  {
    cout << "Οι τιμές y1, y2 έχουν το ίδιο πρόσημο." << endl;
    cout << "Η μέθοδος διχοτόμησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί." << endl;
    return 0;
  }
  else
  {
    printf("   i       x       y\n");
    printf("------------------------------------\n");

    do
    {
      x = 0.5 * (x1 + x2);
      y = f(x);
      printf("%6d %14.8f %14.8f \n", i, x, y);

      if (y == 0)
      {
        rootFound = true;
        break;
      }
      else if (y*y1 > 0)
        x1 = x;
      else
        x2 = x;

      y1 = f(x1);

      if (0.5*fabs(x2-x1) < tol)
      {
        rootFound = true;
        break;
      }

      if (i >= MAXREP)
      {
         cout << "\nSTOP: Ξεπεράστηκε το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων.\n"<< endl;
         break;
      }

      i++;

    } while (rootFound == false);
  }

  if (rootFound == true)
    printf("\nΒρέθηκε x=%.14f\n", x);

  return 0;
}

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.