Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας πολυωνύμου με τη μέθοδο διχοτόμησης στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 45:35. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος διχοτόμου bisection

Έστω πως θέλουμε να υπολογίσουμε μια ρίζα του πολυωνύμου:

$$ {x}^{3}-6\,{x}^{2}-x+30 = 0 $$

netwton root

Η μέθοδος βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία:

 1. Λάβε τα αρχικά σημεία $x_1, x_2$
 2. Αν $f(x_1)=0$ ή $f(x_2)=0$ επέστρεψε τη ρίζα και τερμάτισε τη διαδιασία
 3. Αν οι τιμές $f(x_1), f(x_2)$ είναι ομόσημες τερμάτισε τη διαδικασία
 4. Υπολόγισε το μέσο $x=\frac{1}{2} (x_1+x_2)$
 5. Υπολόγισε την τιμή f(x)
 6. Αν η απόλυτη τιμή της διαφοράς $|x_2-x_1|$ είναι πολύ μικρή, ή $f(x)=0$, επέστρεψε το $x$ και τερμάτισε την επανάληψη
 7. Αν $f(x)f(x_1) > 0$ θέσε $x_1=x$, αλλιώς αν $f(x)f(x_1) < 0$ θέσε $x_2=x$, επανέλαβε από το σημείο 4

Bisection method

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης:

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

#define MAXREP 10

const double tol = 1e-6;

double f(double x)
{
  return x*x*x - 6*x*x - x + 30;
}

int main()
{
  bool rootFound = false;
  double x1, x2, x;
  double y1, y2, y;
  int i = 1;

  cout << "Υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο της διχοτόμησης." << endl;
  cout << "Δώσε τα όρια [x1,x2] για την εύρεση της ρίζας." << endl;
  cout << "-------------------------------------------------------" << endl;

  cout << "Δώσε το x1: ";
  cin >> x1;
  cout << "Δώσε το x2: ";
  cin >> x2;
  cout << "-------------------------------------------------------" << endl;

  y1 = f(x1);
  y2 = f(x2);

  if (y1 == 0)
  {
    x = x1;
    rootFound = true;
  }
  else if (y2 == 0)
  {
    x = x2;
    rootFound = true;
  }
  else if (y1*y2 > 0)
  {
    cout << "Οι τιμές y1, y2 έχουν το ίδιο πρόσημο." << endl;
    cout << "Η μέθοδος διχοτόμησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί." << endl;
    return 0;
  }
  else
  {
    printf("   i       x       y\n");
    printf("------------------------------------\n");

    do
    {
      x = 0.5 * (x1 + x2);
      y = f(x);
      printf("%6d %14.8f %14.8f \n", i, x, y);

      if (y == 0)
      {
        rootFound = true;
        break;
      }
      else if (y*y1 > 0)
        x1 = x;
      else
        x2 = x;

      y1 = f(x1);

      if (0.5*fabs(x2-x1) < tol)
      {
        rootFound = true;
        break;
      }

      if (i >= MAXREP)
      {
         cout << "\nSTOP: Ξεπεράστηκε το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων.\n"<< endl;
         break;
      }

      i++;

    } while (rootFound == false);
  }

  if (rootFound == true)
    printf("\nΒρέθηκε x=%.14f\n", x);

  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.