Ολοκλήρωση με τον κανόνα του τραπεζίου με το Excel/Calc

Να προγραμματίσετε ένα φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό του ορισμένου ολοκληρώματος $$y = e^x$$ στο διάστημα $$[0,b]$$ όπου $$b$$ πραγματικός αριθμός $$b \in [1,20]$$. Να δοκιμάσετε πρώτα τη λύση για $$b=1$$, και στη συνέχεια επαληθεύστε τη λύση και για άλλες τιμές του $$b$$. Να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα του τραπεζίου για την αριθμητική εκτίμηση του ολοκληρώματος.

Ασκήσεις

Να βρείτε τα παρακάτω ορισμένα ολοκληρώματα με τον ίδιο τρόπο. Σας δίνεται επίσης ο τύπος ολοκλήρωσης της συνάρτησης για να υπολογίσετε τη θεωρητική λύση και το σχετικό σφάλμα της μεθόδου.
  1. $$I=\int_0^1 \! x \, dx , \quad \int \! x \, dx = \frac{x^2}{2} $$
  2. $$I=\int_1^2 \! x^2 \, dx , \quad \int \! x \, dx = \frac{x^3}{3}$$
  3. $$I=\int_1^2 \! \frac{1}{x} \, dx , \quad \int \! \frac{1}{x} \, dx = \log(x)$$
  4. $$I=\int_1^2 \! \frac{x^2-1}{x} \, dx , \quad \int \! \frac{x^2-1}{x} \, dx = \frac{x^2}{2}-\log(x)$$
  5. $$I=\int_0^{\pi/2} \! x \cos(x)\, dx , \quad \int \! x \cos(x)\, dx = x\sin(x)+\cos(x)$$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.