Στατιστικά σε υποσύνολα (Excel/OpenCalc)

Τύπος Τι κάνει
=sumif(data;">0") Επιστρέφει το άθροισμα της περιοχής data για κελιά με τιμές >0
=sumif(data;"<=100") Επιστρέφει το άθροισμα της περιοχής data για κελιά με τιμή μικρότερη ή ίση του 100
=sumif(data;"<5") Επιστρέφει το άθροισμα της περιοχής data για κελιά με τιμές <5
=countif(data;"=0") Επιστρέφει το πλήθος των κελιών της περιοχής data με τιμή ίση με το 0
=countif(data;">0") Επιστρέφει το πλήθος των κελιών της περιοχής data μετιμή μεγαλύτερη από το 0
=countif(data;"<50") Επιστρέφει το πλήθος των κελιών της περιοχής data μετιμή μικρότερη από το 50
=subtotal(1;data) Επιστρέφει τη μέση τιμή (average) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(2;data) Επιστρέφει τo πλήθος (count) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(3;data) Επιστρέφει τo πλήθος (counta) των μη κενών κελιών της περιοχής data
=subtotal(4;data) Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή (max) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(5;data) Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή (min) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(6;data) Επιστρέφει τo γινόμενο (product) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(7;data) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση (stdev) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(8;data) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση (stdevp) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(9;data) Επιστρέφει το άθροισμα (sum) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(10;data) Επιστρέφει τη διακύμανση (var) των κελιών της περιοχής data
=subtotal(11;data) Επιστρέφει τη διακύμανση (varp) των κελιών της περιοχής data

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.