Περιγραφικά στατιστικά (Excel/OpenCalc)

Τύπος Τι κάνει
=mode(data) Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή περιοχής data
=average(a2:a6) Επιστρέφει τη μέση τιμή της περιοχής a2:a6
=average(a2;a6) Επιστρέφει τη μέση τιμή των κελιών a2 και a6
=var(a2:a6) Επιστρέφει τη διακύμανση (του δείγματος) της περιοχής a2:a6
=varp(a2:a6) Επιστρέφει τη διακύμανση (του πληθυσμού) της περιοχής a2:a6 με βάση τον πληθυσμό
=stdev(a2:a6) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση (του δείγματος) της περιοχής a2:a6
=stdevp(a2:a6) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση (του πληθυσμού) της περιοχής a2:a6
=covar(x1;x2) Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δύο περιοχών (με ίσο πλήθος κελιών)
=correl(x1;x2) Επιστρέφει τo συντελεστή συσχέτισης δύο περιοχών (με ίσο πλήθος κελιών)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.