Τύποι και συναρτήσεις με ημερομηνίες (Excel/OpenCalc)

Η αποθήκευση και ο χειρισμός δεδομένων γίνονται με τη μορφή αριθμού ddddd.tttttt. Το ακέραιο μέρος του αριθμού (ddddd) αντιπροσωπεύει το πλήθος των ημερών που πέρασαν από την 1η Ιανουαρίου 1900 (1900-01-01). Το δεκαδικό μέρος (tttttt) αντιπροσωπεύει το κλάσμα της ημέρας. Πχ ο αριθμός 0.25 (1/4) αντιπροσωπεύει την ώρα 6 πμ.

Τύπος Τι κάνει
=date(2008;3;25) Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2008
=time(8;15;30) Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της ώρας 8:15:30
=datevalue("1/1/2008") Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της πρωτοχρονιάς του 2008, όταν η ημερομηνία δίνεται ως κείμενο
=timevalue("14:50:45") Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό ώρας 14:50:45 (ως κλάσμα της μονάδας)
=year(a2) Επιστρέφει το έτος της ημερομηνίας του κελιού a2
=month(a2) Επιστρέφει το μήνα της ημερομηνίας του κελιού a2
=day(a2) Επιστρέφει την ημέρα του μήνα της ημερομηνίας του κελιού a2
=hour(a2) Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας του κελιού a2
=minute(a2) Επιστρέφει τα λεπτά της ημερομηνίας του κελιού a2
=second(a2) Επιστρέφει τα δεπτερόλεπτα της ημερομηνίας του κελιού a2
=today() Επιστρέφει τη σημερινή ημερομηνία
=now() Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.