Διαγράμματα με γραμμές (line plots) στο Octave/Matlab

1) Μια απλή γραφική παράσταση

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 101)';
y = cos(x);

plot(x, y);

2) Μορφοποίηση διαγράμματος

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 101)';
y = cos(x);

plot(x, y, 'r--', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Plot of cosine");
xlabel("x");
ylabel("y");
axis([0 2*pi -1 1]);

3) Δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο γράφημα

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 51)';
y1 = cos(x);
y2 = sin(x);

plot(x, y1, 'r', 'LineWidth', 2, x, y2, 'g--^', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel("x", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("y", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 2*pi -1 1]);
legend("cos(x)", "sin(x)", 'Location', 'North');
set(gca, 'FontSize', 14);

4) Διάγραμμα μεταβλητής μήτρας

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = (0:pi/50:2*pi)';
y = [cos(x) sin(x)];

plot(x, y, 'Linewidth', 2);
grid on;
xlabel("x", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("y", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 2*pi -1 1]);
h = legend("cos(x)", "sin(x)", 'Location', 'North');
legend(h, 'boxoff');
set(h, 'FontSize', 18);
set(gca, 'FontSize', 14);

5) Ισορροπία της αγοράς

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

q = (0:1:5)';
D = 20 - 5*q;
S = 2 + 4*q;

plot(q, D, 'm','LineWidth', 2, q, S, 'b', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Demand Supply Equilibium", 'FontSize', 20);
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
h = legend('Demand', 'Supply', 'Location', 'North');
set(h, 'FontSize', 14);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

6) Διαφορετικές παραστάσεις πάνω στο ίδιο άξονα

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

qD = (0:1:5)';
D = 20 - 5*qD;
qS = (0:0.1:5)';
S = 2 - 0.25*qS + qS.^2;

plot(qD, D, 'm','LineWidth', 4, qS, S, 'b', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Non Linear Supply Equilibium", 'FontSize', 20);
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
h = legend('Demand', 'Supply', 'Location', 'North');
set(h, 'FontSize', 14);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

7) Γράφημα γραμμών με επισήμανση σημείων

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

a = 20;
b = 5;
q = (0:1:5)';
D = a - b*q;
qs = 1;
ps = a - b*qs;

xV = [qs qs];
yV = [ 0 ps];
xH = [ 0 qs];
yH = [ps ps];

plot(q, D, 'g-','LineWidth', 3, 
   qs, ps, 'm.', 'MarkerSize', 12, 
   xH, yH, 'm--', xV, yV, 'm--');
box off;
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

8) Σταδιακή προσθήκη στοιχείων γραφήματος (hold on)

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

a = 20;
b = 5;
q = (0:1:5)';
D = a - b*q;
qs = 1;
ps = a - b*qs;

xV = [qs qs];
yV = [ 0 ps];
xH = [ 0 qs];
yH = [ps ps];

plot(q, D, 'g-','LineWidth', 3);
box off;
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);
hold on;

plot(qs, ps, 'm.', 'MarkerSize', 12);
plot(xH, yH, 'm--');
plot(xV, yV, 'm--');
text(qs+0.1, ps+0.5, 'A', 'FontSize', 18);
hold off;

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.