Διαγράμματα με γραμμές (line plots) στο Octave/Matlab

1) Μια απλή γραφική παράσταση

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 101)';
y = cos(x);

plot(x, y);

2) Μορφοποίηση διαγράμματος

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 101)';
y = cos(x);

plot(x, y, 'r--', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Plot of cosine");
xlabel("x");
ylabel("y");
axis([0 2*pi -1 1]);

3) Δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο γράφημα

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = linspace(0, 2*pi, 51)';
y1 = cos(x);
y2 = sin(x);

plot(x, y1, 'r', 'LineWidth', 2, x, y2, 'g--^', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel("x", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("y", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 2*pi -1 1]);
legend("cos(x)", "sin(x)", 'Location', 'North');
set(gca, 'FontSize', 14);

4) Διάγραμμα μεταβλητής μήτρας

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

x = (0:pi/50:2*pi)';
y = [cos(x) sin(x)];

plot(x, y, 'Linewidth', 2);
grid on;
xlabel("x", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("y", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 2*pi -1 1]);
h = legend("cos(x)", "sin(x)", 'Location', 'North');
legend(h, 'boxoff');
set(h, 'FontSize', 18);
set(gca, 'FontSize', 14);

5) Ισορροπία της αγοράς

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

q = (0:1:5)';
D = 20 - 5*q;
S = 2 + 4*q;

plot(q, D, 'm','LineWidth', 2, q, S, 'b', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Demand Supply Equilibium", 'FontSize', 20);
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
h = legend('Demand', 'Supply', 'Location', 'North');
set(h, 'FontSize', 14);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

6) Διαφορετικές παραστάσεις πάνω στο ίδιο άξονα

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

qD = (0:1:5)';
D = 20 - 5*qD;
qS = (0:0.1:5)';
S = 2 - 0.25*qS + qS.^2;

plot(qD, D, 'm','LineWidth', 4, qS, S, 'b', 'LineWidth', 2);
grid on;
title("Non Linear Supply Equilibium", 'FontSize', 20);
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
h = legend('Demand', 'Supply', 'Location', 'North');
set(h, 'FontSize', 14);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

7) Γράφημα γραμμών με επισήμανση σημείων

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

a = 20;
b = 5;
q = (0:1:5)';
D = a - b*q;
qs = 1;
ps = a - b*qs;

xV = [qs qs];
yV = [ 0 ps];
xH = [ 0 qs];
yH = [ps ps];

plot(q, D, 'g-','LineWidth', 3, 
   qs, ps, 'm.', 'MarkerSize', 12, 
   xH, yH, 'm--', xV, yV, 'm--');
box off;
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);

8) Σταδιακή προσθήκη στοιχείων γραφήματος (hold on)

line plot Octave/Matlab
clear; cla; clf;

a = 20;
b = 5;
q = (0:1:5)';
D = a - b*q;
qs = 1;
ps = a - b*qs;

xV = [qs qs];
yV = [ 0 ps];
xH = [ 0 qs];
yH = [ps ps];

plot(q, D, 'g-','LineWidth', 3);
box off;
xlabel("Quantity", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
ylabel("Price", 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 18);
axis([0 4 0 20]);
set(gca, 'FontSize', 14);
set(gca, 'xtick', 0:0.5:4);
set(gca, 'ytick', 0:2.5:20);
hold on;

plot(qs, ps, 'm.', 'MarkerSize', 12);
plot(xH, yH, 'm--');
plot(xV, yV, 'm--');
text(qs+0.1, ps+0.5, 'A', 'FontSize', 18);
hold off;

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.