Συντελεστές συσχέτισης και συνδυακύμανσης

Ο συντελεστής συσχέτισης δύο τυχαίων μεταβλητών x,y είναι:

$$ r_{xy}= \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{(n-1) s_x s_y} $$

και ο συντελεστής συνδυκύμανσης:

$$ cov(x,y)= \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{n} $$

Στο συνοδευτικό αρχείο περιέχονται δεδομένα για το βάρος και ύψος 10 αγοριών. Δείτε πως υπολογίζεται η συνδυακύμανση (covar) και ο συντελεστής συσχέτισης (correl).

Να προσπαθήσετε να υπολογίζετε τους συντελεστές διακύμανσης και συσχέτισης του βάρους με το ύψος κάνοντας αναλυτική χρήση των τύπων, χωρίς τις συναρτήσεις covar και correl.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.