Η ώρα είναι:

Μοντέλα για μελέτη συνδυακύμανσης και συσχέτισης

Για τη μελέτη της συνδιακύμανσης, θεωρήστε τις παρακάτω 4 περιπτώσεις. Το y κατασκευάζεται με κάποια συναρτησιακή σχέση με βάση το x. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η επίδραση που έχει η συναρτησιακή σχέση στη συνδιακύμανση ή/και τη συσχέτιση. Μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο, και να τροποποιήσετε τις παραμέτρους του, ώστε να κατασκευάσετε περισσότερες ή/και διαφορετικές περιπτώσεις. Για την εύρεση της συντελεστή συσχέτισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συνάρτηση peasron.

$$ \begin{align*} y &= x\\ y &= x^2 \\ y &= x + u, \quad u = \text{random number} \\ y &= cos(x) \end{align*} $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.