Μοντέλα για μελέτη συνδυακύμανσης και συσχέτισης

Για τη μελέτη της συνδιακύμανσης, θεωρήστε τις παρακάτω 4 περιπτώσεις. Το y κατασκευάζεται με κάποια συναρτησιακή σχέση με βάση το x. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η επίδραση που έχει η συναρτησιακή σχέση στη συνδιακύμανση ή/και τη συσχέτιση. Μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο, και να τροποποιήσετε τις παραμέτρους του, ώστε να κατασκευάσετε περισσότερες ή/και διαφορετικές περιπτώσεις. Για την εύρεση της συντελεστή συσχέτισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συνάρτηση peasron.

$$ \begin{align*} y &= x\\ y &= x^2 \\ y &= x + u, \quad u = \text{random number} \\ y &= cos(x) \end{align*} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.