Μέση τιμή υπό συνθήκη (DAVERAGE, DVAR)

Σας δίνεται η συναλαγματική ισοτιμία EUR/GBP για το διάστημα 1/6/2009 - 31/7/2009.

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διακύμανση για του μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (ξεχωριστά), και να βρείτε ποιο μήνα σημειώθηκε μεγαλύτερη τιμή στο μέσο και στη διακύμανση.

Το επισυναπτόμενο αρχείο περιέχει μία (από τις πολλές πιθανές) προτεινόμενη λύση. Προσπαθήστε και με άλλους τρόπους.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.