Η ώρα είναι:

Reading two column data file in C++

Suppose we have this data file (twoCol.txt)

1.4  4.6
3.9  7.1
2.5  5.4

Suppose that the first column is the x variable and the second column is the y variable.

Write a program to calculate:
$$ z = x^2 + y^2 $$

One possible solution:

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;
  double x, y, z;

  ifstream fin;
  fin.open("twoCol.txt");

  while (fin >> x && fin >> y)
  {
    z = x*x + y*y;
    cout << x << "\t" << y << "\t" << z << endl;
  }

  fin.close();

  return 0;
}

Pay attention to line 14. It does the work of reading two values per line.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.