Εύρεση μέγιστου/ελάχιστου με την επίλυση

Σας δίνεται η συνάρτηση: $$f(x)=x^3 -3x^2 -x +3$$

Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης: $$y=f(x)=0$$

Επίσης να βρείτε το τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο, στα διαστήματα $$x \in [-1,1]$$ και $$x \in [1,3]$$

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίλυση (από το μενού εργαλεία). Επιλέξτε το κελί Η2 ως κελί προορισμού (y) και το κελί G2 (x) ως μεταβλητό κελί. Με την επίλυση μπορείτε να βρείτε τόσο τις ρίζες, όσο και τα ακρότατα.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.