Ανάγνωση δεδομένων από googlesheets σε R

Κάθε έγγραφο του google drive προσδιορίζεται μοναδικά από ένα κλειδί (key). Το κλειδί μπορείτε να το βρείτε εύκολα από το URL. Για παράδειγμα από URL
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mbqHCXharYWF3xwqtYMeIj42tN-b-N5Zy0oeXPhUBeY/edit#gid=0
το κλειδί είναι το 1mbqHCXharYWF3xwqtYMeIj42tN-b-N5Zy0oeXPhUBeY, δηλαδή το λεκτικό 44 χαρακτήρων μεταξύ d/ και /edit.

Για να αποφύγουμε την είσοδο δεδομένων από googlesheets σε R σε δύο βήματα:

  1. Εξαγωγή σε Excel
  2. Εισαγωγή σε R από Excel

Μπορούμε να κάνουμε το εξής απλό:

library(googlesheets)

gsk <- gs_key("1mbqHCXharYWF3xwqtYMeIj42tN-b-N5Zy0oeXPhUBeY")

gs_read(gsk, ws = 1)
gs_read(gsk, ws = "cities")

Μία από δύο τελευταίες εντολές χρειάζεται, είτε η ανάγνωση με βάση το αριθμό του φύλλου (1,2,3, κλπ) είτε με το όνομά του. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα εδώ.

Προφανώς η πρόσβαση στα δεδομένα εξαρτάται από τα δικαιώματα πρόσβασης. Αν το φύλλο δεν είναι δημόσιας πρόσβασης, αλλά απαιτείται σύνδεση για την προβολή του τότε θα χρειαστεί να δώσετε τη σχετική εξουσιοδότηση, πχ:

library(googlesheets)
gs_auth()

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.