Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

SQL-03.4: Ομαδοποίηση εγγραφών με τη χρήση GROUP BY (11:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση GROUP BY

SQL-03.5: Περιορισμός εγγραφών μετά την ομαδοποίηση με τη χρήση του όρου HAVING (7:53).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση συναρτήσεις συνάθροισης

SQL-03.6: Μερικά και ολικά αθροίσματα με τη χρήση WITH ROLLUP (7:53).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση ROLLUP GROUP BY.SUM AVG

SQL-01.7: Γενικευμένη προβολή, παραδείγματα με υπολογισμούς ποσοστών (2713).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών αλγεβρικές παραστάσεις γενικευμένη προβολή

SQL-01.9: Εκτέλεση παραδειγμάτων SQL μέσω διαδικτύου ή τοπικών εφαρμογών (18:37).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL phpmyadmin LibreOffice Base

SQL-01.8: Εφαρμογή ταξινόμησης δεδομένων σε πίνακες SQL (23:39).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών ταξινόμηση sorting

SQL-05.1: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων ανά τμήμα με μισθό άνω των 1300 (16:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.2: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, υπάλληλοι που απασχολούνται σε ακριβώς 2 έργα (14:22).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.3: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, έργα με 3 υπαλλήλους του τμήματος 2 (20:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.4: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, απασχόληση σε έργα των υπαλλήλων του τμήματος 4 (14:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.5: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων που προσλήφθηκαν το 2002 και εργάζονται σε έργα με πρόοδο κάτω του 75% (18:52).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.6: Ασκήσεις επανάληψης με σύζευξη, ομαδοποίηση και συναρτήσεις συνάθροισης (16:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-06.1: Εισαγωγή στα υποερωτήματα SQL, απλά παραδείγματα (49:09).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα

SQL-06.2: Υποερωτήματα SQL, τεστ όλων (ALL), κάποιου (ANY), ύπαρξης (EXISTS), (25:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ALL ANY EXISTS

SQL-06.4: Υποερωτήματα και ένωση (UNION) (9:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UNION

SQL-06.5: Υποερωτήματα SQL, πιο σύνθετα θέματα και ασκήσεις επανάληψης (22:36).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ασκήσεις επανάληψης

SQL-06.3: Υποερωτήματα SQL στον όρο SELECT και FROM, περισσότερο σύνθετα παραδείγματα (12:44).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα υποερωτήματα SELECT υποερωτήματα FROM

SQL-07.1: SQL ως αριθμομηχανή, ο πίνακας DUAL (11:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL αριθμομηχανή DUAL

SQL-07.2: Συναρτήσεις χειρισμού αριθμητικών δεδομένων στην SQL (26:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL numeric functions number functions

SQL-07.3: Συναρτήσεις χειρισμού κειμένου και αλφαριθμητικών στην SQL (31:30).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text functions string functions

SQL-07.4: Συναρτήσεις χειρισμού ημερομηνίας και ώρας στην SQL (25:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL date functions datetime functions

SQL-07.5: Έλεγχος ροής στην SQL (IF, CASE) (15:47).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL control functions if case

SQL-8.1: Οι εντολές DELETE, UPDATE και INSERT, παραδείγματα αποθήκευσης δεδομένων (27:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων αποθήκευση δεδομένων

SQL-8.2: Διαγραφή δεδομένων με την εντολή DELETE (19:12).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DELETE διαγραφή

SQL-8.4: Εισαγωγή δεδομένων με την εντολή INSERT (22:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT Εισαγωγή

SQL-8.5: Προβληματική διαχείριση δεδομένων, λύση με βάση το πρωτεύον κλειδί (4:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT DELETE πρόβλημα

SQL-8.3: Τροποποίηση δεδομένων με την εντολή UPDATE (18:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UPDATE Τροποποίηση

SQL-09.1: Εισαγωγή στις όψεις (37:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις VIEWS

SQL-09.2: Όψεις και συζεύξεις (10:10).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις σύζευξη VIEWS JOIN

SQL-09.3: Ενημέρωση όψεων (10:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις ενημέρωση VIEWS UPDATE


cannot execute lg query