Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

SQL-02.1: Απαλοιφή διπλοεγγραφών σε ερωτήματα SQL με τον όρο DISTINCT (24:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DISTINCT απαλοιφή διπλοεγγραφών

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL

SQL-02.3: Αναζήτηση και ταίριασμα κειμένου σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text search LIKE wild characters

SQL-02.4: Λογική σύζευξη με AND και λογική διάζευξη με OR σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL AND OR λογική σύζευξη λογική διάζευξη

SQL-02.5: Ο τελεστής ΙΝ, αναζήτηση σε λίστα τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL IN λίστα τιμών

SQL-02.6: Ο τελεστής BETWEEN AND, αναζήτηση περιοχής τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL BETWEEN AND περιοχή τιμών

Κλειδιά οντοτήτων και συσχετίσεων (23:18).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ κλειδί οντότητας υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί σύνθετο κλειδί κλειδί συσχέτισης

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Κατηγορίες ιδιοτήτων στο μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (19:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ ιδιότητες οντοτήτων απλή ιδιότητα σύνθετη ιδιότητα μονότιμη ιδιότητα πλειότιμη ιδιότητα αποθηκευμένη ιδιότητα παράγωγη ιδιότητα


cannot execute lg query