Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "SQL"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

SQL-05.6: Ασκήσεις επανάληψης με σύζευξη, ομαδοποίηση και συναρτήσεις συνάθροισης (16:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-06.1: Εισαγωγή στα υποερωτήματα SQL, απλά παραδείγματα (49:09).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα

SQL-06.2: Υποερωτήματα SQL, τεστ όλων (ALL), κάποιου (ANY), ύπαρξης (EXISTS), (25:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ALL ANY EXISTS

SQL-06.4: Υποερωτήματα και ένωση (UNION) (9:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UNION

SQL-06.5: Υποερωτήματα SQL, πιο σύνθετα θέματα και ασκήσεις επανάληψης (22:36).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ασκήσεις επανάληψης

SQL-06.3: Υποερωτήματα SQL στον όρο SELECT και FROM, περισσότερο σύνθετα παραδείγματα (12:44).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα υποερωτήματα SELECT υποερωτήματα FROM

SQL-07.1: SQL ως αριθμομηχανή, ο πίνακας DUAL (11:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL αριθμομηχανή DUAL

SQL-07.2: Συναρτήσεις χειρισμού αριθμητικών δεδομένων στην SQL (26:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL numeric functions number functions

SQL-07.3: Συναρτήσεις χειρισμού κειμένου και αλφαριθμητικών στην SQL (31:30).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text functions string functions

SQL-07.4: Συναρτήσεις χειρισμού ημερομηνίας και ώρας στην SQL (25:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL date functions datetime functions

SQL-07.5: Έλεγχος ροής στην SQL (IF, CASE) (15:47).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL control functions if case

SQL-8.2: Διαγραφή δεδομένων με την εντολή DELETE (19:12).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DELETE διαγραφή

SQL-8.4: Εισαγωγή δεδομένων με την εντολή INSERT (22:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT Εισαγωγή

SQL-8.5: Προβληματική διαχείριση δεδομένων, λύση με βάση το πρωτεύον κλειδί (4:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT DELETE πρόβλημα

SQL-8.3: Τροποποίηση δεδομένων με την εντολή UPDATE (18:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UPDATE Τροποποίηση

SQL-09.1: Εισαγωγή στις όψεις (37:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις VIEWS

SQL-09.2: Όψεις και συζεύξεις (10:10).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις σύζευξη VIEWS JOIN

SQL-09.3: Ενημέρωση όψεων (10:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις ενημέρωση VIEWS UPDATE

SQL-09.3: Επιπλέον χρήσεις των όψεων (6:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις χρήση VIEWS USAGE

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: Ερωτήματα SQL αναζήτησης δεδομένων (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα SQL

SQL-04.1: Γενικά για τα ερωτήματα σύζευξης πινάκων, σχήμα της βάσης δεδομένων και χρήση ξένων κλειδιών (28:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN

SQL-04.2: Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη στην SQL, παραδείγματα και εφαρμογές (44:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά καρτεσιανό γινόμενο cartesian product θ JOIN θ σύζευξη

SQL-04.3: Φυσική σύζευξη (NATURAL JOIN) στην SQL (28:06).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN NATURAL JOIN φυσική σύζευξη

SQL-04.4: Εσωτερική σύζευξη (INNER JOIN) στην SQL (13:34).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN INNER JOIN εσωτερική σύζευξη

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη

SQL-02.1: Απαλοιφή διπλοεγγραφών σε ερωτήματα SQL με τον όρο DISTINCT (24:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DISTINCT απαλοιφή διπλοεγγραφών

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL

SQL-02.3: Αναζήτηση και ταίριασμα κειμένου σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text search LIKE wild characters

SQL-02.4: Λογική σύζευξη με AND και λογική διάζευξη με OR σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL AND OR λογική σύζευξη λογική διάζευξη

SQL-02.5: Ο τελεστής ΙΝ, αναζήτηση σε λίστα τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL IN λίστα τιμών