Απλά γραφήματα με γραμμές ή/και σημεία στην R

Το βίντεο έχει διάρκεια 32:24. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R line chart line plot Ευρωζώνη ΑΕΠ GDP

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι γραφήματος, γραμμή ("l"), σημεία ("p"), συνδυασμός ("b")

Γράφημα γραμμής, τα σημεία ενώνονται με τεθλασμένη γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="l")

Γράφημα σημείων, χωρίς να ενώνονται με γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="p")

Γράφημα με σημεία που ενώνονται με τεθλασμένη γραμμή.

y = c(12,34,21,15,20)
x = seq(1:length(y))
plot(x, y, type="b")

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.