Έλεγχος if-else στη C++

Ο έλεγχος if-else (αν-αλλιώς) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή διαιρέσεων με το μηδέν, ως εξής:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  float a,b;

  cout << "Enter a:" << endl;
  cin >> a;
  cout << "Enter b:" << endl;
  cin >> b;
 
  if (b != 0)
  {
    cout << "Result is:" << endl;
    cout << a/b << endl;
  }
  else
  {
    cout << "Μηδέν στο πηλίκο!" << endl;
  }

  return 0;
}

Τώρα υπάρχει προφύλαξη από τις μη συμβατές διαιρέσεις με το μηδέν:

 
Enter a:
1
Enter b:
0
Μηδέν στο πηλίκο!

Οι άλλες πράξεις, εκτελούνται κανονικά:

 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a:
8
Enter b:
3
Result is:
2.66667

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.