Ραβδόγραμμα στην R με περισσότερες σειρές δεδομένων

Το βίντεο έχει διάρκεια 29:05. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R bar chart

Ένα κατάστημα ηλεκτρονικών καταγράφει τις επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ανά τρίμηνο του έτους. Η επιχείρηση είτε αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν (Replace) είτε επιστρέφει τη χρηματική του αξία (CashRefund). Παρακάτω δίνονται παραδείγματα απεικόνισης με ραβδογράμματα του πλήθους συσκευών που επιστράφηκαν στο κατάστημα.

Για να κάνουμε ραβδογράμματα με πολλές σειρές δεδομένων (δύο ή περισσότερες) είναι βολικό να ενοποιήσουμε τα δεδομένα σε μία μεταβλητή. Πχ, αν έχουμε δύο σειρές δεδομένων:

> Replace   <- c(22,34,21,25)  # αντικατάσταση
> CashRefund  <- c(20,22,16,19)  # επιστροφή ποσού

Μπορούμε να τις ενοποιήσουμε κατά στήλη σε μία:

r <- cbind(Replace, CashRefund)

την οποία μπορείτε να δείτε ως:

> r
   Replace CashReturn
[1,]   22     20
[2,]   34     22
[3,]   21     16
[4,]   25     19

Για παράδειγμα:

Quarter   <- c("Q1", "Q2", "Q3", "Q4")
Replace   <- c(22,34,21,25)  # αντικατάσταση
CashReturn  <- c(20,22,16,19)  # επιστροφή ποσού
r      <- cbind(Replace, CashReturn)

barplot(r, ylab="Πλήθος", beside=F, col=gray.colors(4))
legend('topright', Quarter, fill=gray.colors(4))

Κατά προεπιλογή, τα ραβδογράμματα γίνονται αθροιστικά. Για να βάλετε τα δεδομένα σε πολλές ράβδους δίπλα-δίπλα χρησιμοποιείστε την επιλογή beside=TRUE. Επίσης, μπορείτε αν θέλετε, να χρωματίσετε τις ράβδους. Εδώ γίνεται με την προεπιλεγμένη σειρά χρωμάτων rainbow, αλλά μπορείτε να διαλέξετε όποια σειρά θέλετε.

> barplot(r, ylab="Πλήθος", xlab="Τρίμηνο", beside=T, col=rainbow(4))
> legend('topright', Quarter, fill=rainbow(4))

Ένας ακόμα τρόπος παρουσίασης είναι με δύο στήλες ανά ημέρα, ο τρόπος αυτός χρειάζεται την εισαγωγή δεδομένων σε ανάστροφη μορφή, t(r) είναι η αναστροφή του πίνακα y:

barplot(t(r), ylab="Πλήθος", xlab="Τρίμηνο", names.arg=Quarter, border=NA, beside=F, col=rainbow(2))
legend('topright', c('Αντικατάσταση', 'Επιστροφή ποσού'), fill=rainbow(2))

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.