Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης στη C++ (εμφώλευση if)

Επίλυση της εξίσωσης δευτέρου βαθμού:

$$ a x^2 + b x + c = 0 $$

με πραγματικούς συντελεστές και αναζήτηση πραγματικών ριζών.

 
#include <iostream>
#include <math.h>


using namespace std;

int main ()
{
  double a, b, c;
  double d, x1, x2;

  cout << "Λύνω την εξίσωση ax^2 + bx + c = 0" << endl;
  cout << "Δώσε το a: ";
  cin >> a;
  cout << "Δώσε το b: ";
  cin >> b;
  cout << "Δώσε το c: ";
  cin >> c;
 
  if (a == 0)
  {
    if (b == 0)
    {
      if (c == 0)
      {
        cout << "Αόριστη εξίσωση" << endl;
      }
      else
      {
        cout << "Αδύνατη πρωτοβάθμια εξίσωση" << endl;
      }
    }
    else
    {
      x1 = -c/b;
      cout << "Μία ρίζα (πρωτοβάθμια): " << "x= " << x1 << endl;
    }    
  }
  else
  {
    d = b*b - 4*a*c;
    if (d > 0)
    {
      x1 = (-b+sqrt(d)) / (2*a);
      x2 = (-b-sqrt(d)) / (2*a);
      cout << "Βρήκα δύο πραγματικές ρίζες: " << "x1= " << x1 << "  x2= " << x2<< endl;
    }
    else if (d == 0)
    {
      x1 = -b / (2*a);
      cout << "Βρήκα μια διπλή ρίζα: " << "x= " << x1 << endl;
    }
    else
    {
      cout << "Με αρνητική διακρίνουσα δεν υπάρχουν πραγματικές ρίζες " << endl;
    }
  }

  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.