Στοιχειώδης ανάλυση ερωτηματολογίου με την R

Ως παράδειγμα δίνεται το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II, κατά το εαρινό εξάμηνο 2010-11.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως αρχείο csv. Μπορείτε να πάρετε με:

> se <- read.csv("http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/evaluation/e2010-11-OIK207.csv", sep=";")

Οι διάφορες μεταβλητές (ερωτήματα) είναι διαθέσιμες με τα εξής ονόματα:

> names(se)
 [1] "q1"  "q2"  "q3"  "q4"  "q5_1" "q5_2" "q6_1" "q6_2" "q6_3" 
[10] "q6_4" "q6_5" "q6_6" "q6_7" "q6_8" "q6_9" "q6_10" "q6_11" "q7_1" 
[19] "q7_2" "q7_3" "q7_4" "q7_5" "q7_6" "q7_7" "q7_8" "q7_9" "q8_1" 
[28] "q8_2" "q8_3" "q8_4" "q8_5" "q8_6" "q8_7" "q8_8" "q8_9" "q8_10"
[37] "q8_11" "q8_12" "q9_1" "q9_2" "q9_3" "q9_4" "q10"  "q11_1" "q11_2"
[46] "q11_3" "q11_4" "q11_5"

Η ερώτηση q1 αφορά το φύλλο, 1 για αγόρι και 2 για κορίτσι. Για να πάρετε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων:

> sq1 <- table(se$q1)
barplot(sq1, ylim=c(0,80), names.arg=c("Άνδρας", "Γυναίκα"))

Αν θέλετε το διάγραμμα πίτας:

> sq1 <- table(se$q1)
> pie(sq1, labels=c("Άνδρας", "Γυναίκα"), col=c("blue","pink") )

Σε ερωτήσεις με πολλές πιθανές απαντήσεις, τα διαγράμματα πίτας είναι συνήθως ακατάλληλα και προτιμούμε τα ραβδογράμματα συχνοτήτων. Πχ, η ερώτηση q6_1 (Αν το μάθημα χαρακτηρίζεται από δυσνόητες έννοιες) με απαντήσεις στην κλίμακα 1-5 (Λίγο ως Πάρα πολύ):

> sq6_1 <- table(se$q6_1)
> cat1 <- c ("Καθόλου", "Λίγο", "Αρκετά", "Πολύ", "Πάρα πολύ")
> barplot(sq6_1, names.arg=cat1, ylim=c(0,50), ylab="Συχνότητα", col=4)

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τις απόλυτες συχνότητες σε σχετικές (εδώ με ποσοστό %):

> sq6_1 <- table(se$q6_1)
> po6_1 <- 100*sq6_1/length(se$q6_1)
> cat1 <- c ("Καθόλου", "Λίγο", "Αρκετά", "Πολύ", "Πάρα πολύ")
> barplot(po6_1, names.arg=cat1, ylim=c(0,50), ylab="Ποσοστό", col=5)

Ας δούμε μια ακόμα ερώτηση, πχ την 7.2, αν τα παρεχόμενα συγγράμματα διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης:

> sq7_2 <- table(se$q7_2)
> po7_2 <- 100*sq7_2/length(se$q7_2)
> barplot(po7_2, names.arg=cat1, ylim=c(0,50), ylab="Ποσοστό", col=5, 
    main="(7.2) Τα παρεχόμενα συγγράματα \n διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης")

Πως θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα δύο σύνολα απαντήσεων και να εξετάσουμε μια πιθανή σχέση τους; Δηλαδή, σχετίζεται η απάντηση στη ερώτηση 6.1 με την απάντηση 7.2; Ο απλούστερος τρόπος να δει κανείς κάτι τέτοιο είναι το boxplot:

> boxplot(se$q6_1 ~ se$q7_2, xlab="Διευκόλυνση συγγράμματος", ylab="Δυσνόητες έννοιες")

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.