Απλή ανάλυση ερωτηματολογίου με την R

Οι απαντήσεις στο ερώτημα Άνδρας ή Γυναίκα μπορούν να παρασταθούν ως:

se = read.csv("http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/evaluation/e2010-11-OIK207.csv", sep=";")
attach(se)
N   <- length(q1)
sq  <- table(q1)*100/N
barplot(sq, ylim=c(0,60), names.arg=c("Άνδρας", "Γυναίκα"), main="(1) Φύλλο")

219a

Οι απαντήσεις στο ερώτημα για το πόσο ενδιαφέρον είναι το μάθημα:

N   <- length(q1)
cat1 <- c ("Καθόλου", "Λίγο", "Αρκετά", "Πολύ", "Πάρα πολύ")
sq  <- table(q6_6)*100/N
barplot(sq, ylim=c(0,40), names.arg=cat1, main="(6.6) Το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον")

219b

Τώρα ας δούμε το συνδυαστικό γράφημα: πόσο ενδιαφέρον είναι το μάθημα για Άνδρες και Γυναίκες. Θα χρειατούν βέβαια δύο σειρές δεδομένων, μία για Άνδρες και μία για Γυναίκες.

N1 <- sum(q1==1)
N2 <- sum(q1==2)
sq1 <- table(q6_6[q1==1])*100/N1
sq2 <- table(q8_1[q1==2])*100/N2
barplot(rbind(sq1,sq2), beside=1, names.arg=cat1, ylab="Ποσοστό %",
    main="(6.6) Το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον")
legend('topright', c("Α","Γ"), fill=gray.colors(2))

219c

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.