Υπολογισμός του σταθμισμένου μέσου με την R

Έστω ένα σύνολο τιμών

$$ \{x_1, x_2, \dots , x_n\} $$

στο οποίο αντιστοιχεί ένα σύνολο στατιστικών βαρών

$$ \{w_1, w_2, \dots, w_n\} $$

Ο σταθμισμένος μέσος ορίζεται από τη σχέση:

$$ \bar{x} = \frac{ \sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i} $$

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Πχ να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος όπως δόθηκε από τις απαντήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου. Έχουμε 7 απαντήσεις, με διαφορετικό βάρος, που εδώ εκφράζεται ως ποσοστό. Μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τον υπολογισμό ως εξής:

x <- c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
w <- c(8.3, 8.3, 8.3, 8.3, 25, 8.3, 33.3)
sum(x*w)/sum(w)
[1] 3.918838

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση weighted.mean:

x <- c(0,1,2,3,4,5,6)
w <- c(8.3, 8.3, 8.3, 8.3, 25, 8.3, 33.3)
weighted.mean(x, w)
[1] 3.918838

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.