Μήτρες με στοιχεία 0,1 στο Octave/Μatlab

Διάφορες ειδικές μήτρες σχηματίζονται εύκολα με κάποιες ενσωματωμένες συναρτήσεις.

Μοναδιαία μήτρα 3x3:

octave:1> eye(3)
ans =

Diagonal Matrix

  1  0  0
  0  1  0
  0  0  1
Μοναδιαία μήτρα 5x3:
octave:2> eye(5,3)
ans =

Diagonal Matrix

  1  0  0
  0  1  0
  0  0  1
  0  0  0
  0  0  0
Μηδενική μήτρα 3x3:
octave:3> zeros(3)
ans =

  0  0  0
  0  0  0
  0  0  0
Μηδενικό διάνυσμα 3x1:
octave:4> zeros(3,1)
ans =

  0
  0
  0
Μήτρα 3x3 με μονάδες:
octave:5> ones(3)
ans =

  1  1  1
  1  1  1
  1  1  1
Διάνυσμα γραμμή με μονάδες 1x3:
octave:6> ones(1,3)
ans =

  1  1  1
Τα στοιχεία της διαγωνίου:
octave:7> a=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9; 0 0 0]
a =

  1  2  3
  4  5  6
  7  8  9
  0  0  0

octave:8> diag(a)
ans =

  1
  5
  9
Δεύτερη υπερ-διαγώνιος:
octave:9> diag(a,2)
ans = 3
Κύρια διαγώνιο:
octave:10> diag(a,0)
ans =

  1
  5
  9
Πρώτη υπερ-διαγώνιος:
octave:11> diag(a,1)
ans =

  2
  6
Πρώτη υποδιαγώνιος:
octave:12> diag(a,-1)
ans =

  4
  8
  0

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.