Μήτρες με στοιχεία 0,1 στο Octave/Μatlab

Διάφορες ειδικές μήτρες σχηματίζονται εύκολα με κάποιες ενσωματωμένες συναρτήσεις.

Μοναδιαία μήτρα 3x3:

octave:1> eye(3)
ans =

Diagonal Matrix

  1  0  0
  0  1  0
  0  0  1
Μοναδιαία μήτρα 5x3:
octave:2> eye(5,3)
ans =

Diagonal Matrix

  1  0  0
  0  1  0
  0  0  1
  0  0  0
  0  0  0
Μηδενική μήτρα 3x3:
octave:3> zeros(3)
ans =

  0  0  0
  0  0  0
  0  0  0
Μηδενικό διάνυσμα 3x1:
octave:4> zeros(3,1)
ans =

  0
  0
  0
Μήτρα 3x3 με μονάδες:
octave:5> ones(3)
ans =

  1  1  1
  1  1  1
  1  1  1
Διάνυσμα γραμμή με μονάδες 1x3:
octave:6> ones(1,3)
ans =

  1  1  1
Τα στοιχεία της διαγωνίου:
octave:7> a=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9; 0 0 0]
a =

  1  2  3
  4  5  6
  7  8  9
  0  0  0

octave:8> diag(a)
ans =

  1
  5
  9
Δεύτερη υπερ-διαγώνιος:
octave:9> diag(a,2)
ans = 3
Κύρια διαγώνιο:
octave:10> diag(a,0)
ans =

  1
  5
  9
Πρώτη υπερ-διαγώνιος:
octave:11> diag(a,1)
ans =

  2
  6
Πρώτη υποδιαγώνιος:
octave:12> diag(a,-1)
ans =

  4
  8
  0

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.