Υπολογισμός αθροίσματος με βρόγχο do while

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 7:11, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη do-while άθροισμα

Όταν το πλήθος των στοιχείων του αθροίσματος δεν είναι γνωστό, τότε μπορούμε να βρούμε το άθροισμα με χρήση του βρόγχου do while. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια συνθήκη τερματισμού: πχ άθροισε έως ότου ....

Τέτοια συνθήκη τερματισμού είναι συνήθως η λήψη του μηδενός. Πχ για να βρεθεί το άθροισμα Ν όρων, δίνουμε τους όρους του αθροίσματος, μέχρι το 0, με το οποίο τερματίζεται ο βρόγχος επανάληψης:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0;

  do
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  } while (x != 0);

  cout << "The sum is : " << sum << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
3.5                                        
-1              
0
The sum is : 2.5

Μέσα στο βρόγχο λαμβάνεται η τιμή x=3.5, η οποία προστίθεται στον αθροιστή, επομένως sum=3.5

Η συνθήκη while είναι αληθής (3.5 != 0), επομένως ο βρόγχος συνεχίζεται

Λαμβάνεται η νέα τιμή x=-1, το άθροισμα γίνεται sum=2.5, η συνθήκη while είναι αληθής (-1 != 0), επομένως ο βρόγχος συνεχίζεται

Λαμβάνεται η νέα τιμή x=0, το άθροισμα παραμένει sum=2.5, η συνθήκη while είναι ψευδής (0 != 0), επομένως ο βρόγχος τερματίζεται

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.