Υπολογισμός εύρους (max-min) στη C++

Εδώ θα χρειαστούμε τόσο τη μεγαλύτερη (max) όσο και τη μικρότερη (min) τιμή. Και οι δύο μπορούν να βρεθούν στον ίδιο βρόγχο, με δύο διαφορετικά if. Ως εύρος (range) ορίζεται η διαφορά τους.

Στο παρακάτω πρόγραμμα δίνονται ορισμένα επιπλέον μηνύματα στο χρήστη (cout) για την καλύτερη επικοινωνία με την εκτέλεση του προγράμματος.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int i;
  float x;
  float min, max, range;

  cout << "Enter first value : ";
  cin >> x;
  max = x;
  min = x;

  for (i=1; i<5; i++)
  {
    cout << "Enter next value : ";
    cin >> x;
    if (x>max)
    {
      max = x;
    }
    if (min>x)
    {
      min = x;
    }
  }

  range = max -min;
  cout << "range = " << range << endl;

  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@trapezous:~$ g++ program.cpp
astavrak@trapezous:~$ ./a.out 
Enter first value : 5
Enter next value : -1
Enter next value : 2
Enter next value : 3
Enter next value : 6
range = 7

Το αποτέλεσμα (7) είναι η διαφορά 6 - (-1) = 7

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.