Υπολογισμός εύρους (max-min) στη C++

Εδώ θα χρειαστούμε τόσο τη μεγαλύτερη (max) όσο και τη μικρότερη (min) τιμή. Και οι δύο μπορούν να βρεθούν στον ίδιο βρόγχο, με δύο διαφορετικά if. Ως εύρος (range) ορίζεται η διαφορά τους.

Στο παρακάτω πρόγραμμα δίνονται ορισμένα επιπλέον μηνύματα στο χρήστη (cout) για την καλύτερη επικοινωνία με την εκτέλεση του προγράμματος.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int i;
  float x;
  float min, max, range;

  cout << "Enter first value : ";
  cin >> x;
  max = x;
  min = x;

  for (i=1; i<5; i++)
  {
    cout << "Enter next value : ";
    cin >> x;
    if (x>max)
    {
      max = x;
    }
    if (min>x)
    {
      min = x;
    }
  }

  range = max -min;
  cout << "range = " << range << endl;

  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@trapezous:~$ g++ program.cpp
astavrak@trapezous:~$ ./a.out 
Enter first value : 5
Enter next value : -1
Enter next value : 2
Enter next value : 3
Enter next value : 6
range = 7

Το αποτέλεσμα (7) είναι η διαφορά 6 - (-1) = 7

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.