Μια δοκιμαστική πρόοδος

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int i;
  float x;
  float max, sum = 0;

  cout << "Enter first value : ";
  cin >> x;
  max = x;
  sum += x;

  cout << "Enter next values " << endl;
  cout << "Press CTRL+D to finish " << endl;
  
  while (cin >> x)
  {
    if (x>max)
    {
      max = x;
    }
    sum += x;
  }

  if (sum > max)
  {
    cout << "Winner is the sum : " << sum << endl;
  }
  else if (max > sum)
  {
    cout << "Winner is the max : " << max << endl;
  }
  else
  {
    cout << "The are the same : " << sum << endl;
  }
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.