Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων με το Excel/Calc

Η κουζίνα ενός ιταλικού εστιατορίου μπορεί να παρασκευάσει x πίτσες και y μακαρονάδες την ώρα σύμφωνα με την εξίσωση:

$$ 2\,x^2 + y^2 = 800 $$

Ζητούμενο: Να κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της κουζίνας, και να βρεθεί αν το σημείο (x,y) = (10,15) είναι εντός ή εκτός της καμπύλης.

Υπόδειξη: Μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση με τη μορφή:

$$ y = \sqrt{800 - 2\,x^2 } $$

με την προϋπόθεση

$$ 800 \le 2\,x^2 \quad , \quad x \le 20 $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.