Προσθήκη τιμών σε πίνακα και εκτύπωσή τους στην οθόνη στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει και τυπώνει 5 ακεραίους.

Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι πως χρησιμοποιούμε μία μεταβλητή 5 θέσεων.

Οι τιμές αποθηκεύονται κατά την είσοδο στην αντίστοιχη θέση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int i;
  int a[5];

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cout << "Give me a number : ";
    cin >> a[i];
  }

  cout << endl;
  cout << "I got some numbers : " << endl;
  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cout << a[i] << "\t";
  }
  cout << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώτιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me a number : 12
Give me a number : 54
Give me a number : 65
Give me a number : 34
Give me a number : 73

I got some numbers : 
12   54   65   34   73

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.