Προσθήκη τιμών σε πίνακα και εκτύπωσή τους στην οθόνη στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει και τυπώνει 5 ακεραίους.

Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι πως χρησιμοποιούμε μία μεταβλητή 5 θέσεων.

Οι τιμές αποθηκεύονται κατά την είσοδο στην αντίστοιχη θέση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int i;
  int a[5];

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cout << "Give me a number : ";
    cin >> a[i];
  }

  cout << endl;
  cout << "I got some numbers : " << endl;
  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cout << a[i] << "\t";
  }
  cout << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώτιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me a number : 12
Give me a number : 54
Give me a number : 65
Give me a number : 34
Give me a number : 73

I got some numbers : 
12   54   65   34   73

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.