Άθροισμα στοιχείων πίνακα στη C++

Δίνουμε τιμές στα στοιχεία ενός πίνακα, (αρχικοποίηση πίνακα) και υπολογίζουμε το άρθροισμα.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int i;
  int a[5] = {2, 5, 6, 1, 1};
  int sum = 0;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    sum += a[i];
  }

  cout << "Sum is : " << sum << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Sum is : 15

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.