Άθροισμα στοιχείων πίνακα στη C++

Δίνουμε τιμές στα στοιχεία ενός πίνακα, (αρχικοποίηση πίνακα) και υπολογίζουμε το άρθροισμα.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int i;
  int a[5] = {2, 5, 6, 1, 1};
  int sum = 0;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    sum += a[i];
  }

  cout << "Sum is : " << sum << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Sum is : 15

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.