Ακολουθία fibonacci στη C++

Το θέμα είναι -πιστεύω- γνωστό: να υπολογιστούν οι όροι της ακολουθίας:

$$ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, a_0 = 1, a_1=1, n=2,3,4,\ldots $$

Εδώ δίνεται ένα πρόγραμμα που υπολογίζει Ν όρους της ακολουθίας, το Ν το δίνει ο χρήστης. Ωστόσο το πρόγραμμα υπολογίζει το πολύ 50 όρους, υπάρχει δηλαδή ένα όριο στο πλήθος των υπολογισμών.

#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define NMAX 50
using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i, N;
  unsigned int a[NMAX];
  a[0] = 0;
  a[1] = 1;
 
  cout << "How many fibonacci numbers (at least 2): " ; 
  cin >> N;

  if (N > 2)
  {
    printf("---------------------\n");
    printf("   n      a(n)\n");
    printf("---------------------\n");
    printf ("%6d %14d\n", i, a[i]);
    ++i;
    printf ("%6d %14d\n", i, a[i]);
      
    for (i=2; i < N; i++)
    {
      a[i] = a[i-1] + a[i-2];
      printf ("%6u %14u\n", i, a[i]);
      if (i>=NMAX)
        break;
    }
  }
  else
  {
    cout << "Aaah : " << N << " is too small" << endl;
  }   
  
  return 0;
}

Μεταγλώτιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
How many fibonacci numbers (at least 2): 7
---------------------
   n      a(n)
---------------------
   0       0
   1       1
   2       1
   3       2
   4       3
   5       5
   6       8

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.