Εύρεση μικρότερου και μεγαλύτερου σε πίνακα στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει Ν αριθμούς, αποθηκεύει σε πίνακα τα δεδομένα, υπολογίζει τη μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή.

#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define NMAX 5000

using namespace std;

int main()
{
  double min, max;
  double x[NMAX];
  int N, i = 0;
  
  while (cin >> x[i])
  {
    i++;
  } 
  N = i;
  
  min = max = x[0];
  for (i=1; i < N; i++)
  {
    if (x[i] > max)
    {
      max = x[i];
    }
    if (x[i] < min)
    {
      min = x[i];
    }
  }
  cout << "End of input " << endl;

  printf("Min = %.6f\n", min);
  printf("Max = %.6f\n", max);
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
2.0
1.7
4.5
3.2
1.1
End of input 
Min = 1.100000
Max = 4.500000

Ο τερματισμός εισόδου δεδομένων έγινε με CTRL-D

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.