Εύρεση μικρότερου και μεγαλύτερου σε πίνακα στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει Ν αριθμούς, αποθηκεύει σε πίνακα τα δεδομένα, υπολογίζει τη μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή.

#include <iostream>
#include <stdio.h>

#define NMAX 5000

using namespace std;

int main()
{
  double min, max;
  double x[NMAX];
  int N, i = 0;
  
  while (cin >> x[i])
  {
    i++;
  } 
  N = i;
  
  min = max = x[0];
  for (i=1; i < N; i++)
  {
    if (x[i] > max)
    {
      max = x[i];
    }
    if (x[i] < min)
    {
      min = x[i];
    }
  }
  cout << "End of input " << endl;

  printf("Min = %.6f\n", min);
  printf("Max = %.6f\n", max);
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
2.0
1.7
4.5
3.2
1.1
End of input 
Min = 1.100000
Max = 4.500000

Ο τερματισμός εισόδου δεδομένων έγινε με CTRL-D

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.