Άθροισμα σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 23:34, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση

Η δήλωση πίνακα δύο διαστάσεων γίνεται ως, πχ, a[3][2]. Η πρώτη αγκύλη δηλώνει γραμμές, η δεύτερη στήλες, αν και οι πίνακες (arrays) στη C++ δεν ισοδυναμούν με πίνακες (μήτρες) της άλγεβρας.

Για να αρχικοποιήσουμε τις τιμές του πίνακα, χρησιμοποιούμε ένα ζευγάρι από άγκιστρα για κάθε γραμμή.

Για να διατρέξουμε πίνακες δύο διαστάσεων χρειάζονται δύο δείκτες. Επομένως δύο βρόγχοι. Ο εξωτερικός διατρέχει τις γραμμές, ο εσωτερικός τις στήλες.

Εδώ δίνεται ένα απλό πρόγραμμα αθροίσματος ακεραίων τιμών ανός πίνακα δύο διαστάσεων.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[3][2] = { {5,3}, {1,2}, {6,4} };
  int sum = 0;
  int i, j;
  
  for (i=0; i < 3; i++)
  {
    for (j=0; j < 2; j++)
    {
      sum += a[i][j];
    }
  }

  cout << "Sum = " << sum << endl;
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@jalice:~$ g++ program.cpp
astavrak@jalice:~$ ./a.out 
Sum = 21

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.