Έλεγχος πρώτου χαρακτήρα αλφαρηθμητικών στη C++

Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να διαβάζει δύο λέξεις και να ελέγχει αν αρχίζουν από ίδιο γράμμα.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  char s1[20], s2[20];

  cout << "first : ";
  cin >> s1;
  cout << "second : ";
  cin >> s2;
  
  if (s1[0] == s2[0])
  {
    cout << "Start with the same letter" << endl;
  }
  else
  {
    cout << "First letter differ" << endl;
  }
     
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
first : Apollo
second : Artemis
Start with the same letter
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
first : Apollo
second : Zeus
First letter differ

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.