Τρισδιάτατο γράφημα της συνάρτησης χρησιμότητας στο Maxima

Να κάνετε το τρισδιάστατο γράφημα της συνάρτησης χρησιμότητας:

$$u(x,y) = x^{3/4} y^{1/4}$$ για $$ x \in [0,1] $$, $$ y \in [0,1] $$,

Το γράφημα μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, όλοι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα:

 1. Απευθείας, με κλήση της συνάρτησης plot3d:
  plot3d( x^(3/4) * y^(1/4), [x,0,1], [y,0,1]);
  
 2. Με ορισμό της παράστασης u και κλήση της συνάρτησης plot3d:
  u: x^(3/4) * y^(1/4);
  plot3d(u, [x,0,1], [y,0,1]);
  
 3. Με ορισμό της συνάρτησης u(x,y) και κλήση της συνάρτησης plot3d:
  u(x,y) := x^(3/4) * y^(1/4);
  plot3d(u(x,y), [x,0,1], [y,0,1]);
  

Όλοι οι τρόποι θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα:

utility3d

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.