Απλή χρήση διανύσματος στη C++

Ένα απλό παράδειγμα χρήσης διανύσματος: τα τετράγωνα των αριθμών [0,4].

Παρατηρείστε πως τοποθετούνται ένα ένα τα στοιχεία στο διάνυσμα: v.push_back(). και πως βρίσκουμε το μέγεθος της διανύσματος: v.size().

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned int i;
  vector<int> v;

  for (i=0; i < 5; ++i)
  {
    v.push_back(i*i);
  }
  
  for (i=0; i < v.size(); ++i)
  {
    cout << i << " " << v[i] << endl;
  }

  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

[astavrak@alice cpp]$ vim vector1.cpp 
[astavrak@alice cpp]$ g++ vector1.cpp 
[astavrak@alice cpp]$ ./a.out 
0 0
1 1
2 4
3 9
4 16

Η διαδικασία:

v.push_back(i*i);

τοποθετεί μια τιμή στο τέλος (ουρά) του διανύσματος v. Είναι ισοδύναμη με:

v[i] = i*i;

Ο ένας τρόπος χρειάζεται την τιμή του δείκτη (i), ο άλλος όχι (την κατασκευάζει αυτόματα).

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.