Εύρεση θετικής ρίζας με το Maxima

Ένα παράδειγμα χρήσης της δομής ελέγχου if με το Maxima.

Έστω οι συναρτήσεις:

$$f(x) = -2x+10$$

$$g(x) = {x}^{2}-5x+6$$

Οι καμπύλες τους τέμνονται σε δύο σημεία, όπως δείχνει το γράφημα:

PositiveRoot

Να βρεθεί θετική ρίζα της εξίσωσης:

$$f(x) = g(x)$$

Λύση με το Maxima:

f(x) := -2*x+10;
g(x) := x^2-5*x+6;
sol  : solve(f(x)=g(x));
r1   : rhs(sol[1]);
r2   : rhs(sol[2]);
if r1>0 then r:r1 else r:r2;

Η μεταβλητή r αποθηκεύει τη θετική ρίζα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.