Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου στο maxima

Έστω μια μονοπωλιακή αγορά που περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$ \begin{align*} D &= 40 - 20\,q \\ MR &= 40 - 40\,q \\ TC &= 3 - 10\,q + 25\,q^2 \\ \end{align*} $$

Να υπολογιστούν η ποσότητα και η αντίστοιχη τιμή προϊόντος που μεγιστοποιούν τα κέρδη του μονοπωλίου.

MonopolyProfitMaximization"

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.