Έλεγχος συνολοκλήρωση χρονολογικών σειρών ισοτιμιών με την R

Στο παράδειγμα αυτό θα γίνε ιέλεγχος συνολοκλήρωσης (cointegration) των συνναλαγματικών ισοτιμιών Ευρώ (EUR) και Βρεττανικής λίρας (GBP) ως προς το αμερικάνικο δολλάριο (USD) την περίοδο 2009-2011.

θα χρειαστούν δύο βιβλιοθήκες (libraries) για την εργασία, η quantmod και η tseries:

> library(quantmod)
> library(tseries)

Λήψη δεδομένων μέσω διαδικτύου

Λήψη (μέσω διαδικτύου) των ισοτιμιών από τη βάση δεδομένων FRED (ΗΠΑ):

> getSymbols('DEXUSEU', src='FRED')
> getSymbols('DEXUSUK', src='FRED')

Παίρνουμε μόνο το υποσύνολο 2009-2011, με την αντίστροφη ισοτιμία:

eu <- as.ts(1/DEXUSEU['2009::2011'])
uk <- as.ts(1/DEXUSUK['2009::2011'])

Αν τα δεδομένα τα έχετε από κάποια άλλη πηγή, τότε μπορείτε να παραλείψετε τα προηγούμενα βήματα.

Παίρνουμε μόνο το υποσύνολο 2004-2007, με την αντίστροφη ισοτιμία:

eu <- as.ts(1/DEXUSEU['2009::2011'])
uk <- as.ts(1/DEXUSUK['2009::2011'])

Γραφική αναπαράσταση των χρονολογικών σειρών: 336

'Ελεγχος μοναδιαίας ρίζας

Η χρονολογική σειρά uk ελέγχεται για μοναδιαία ρίζα, είτε με το τεστ adf είτε με το Phillips-Perron (pp):

> adf.test(uk)

  Augmented Dickey-Fuller Test

data: uk 
Dickey-Fuller = -2.3784, Lag order = 9, p-value = 0.4181
alternative hypothesis: stationary 

> pp.test(uk)

  Phillips-Perron Unit Root Test

data: uk 
Dickey-Fuller Z(alpha) = -11.904, Truncation lag parameter = 6, p-value = 0.4457
alternative hypothesis: stationary

Και τα δύο τεστ συνειγορούν στο γεγονός μη επαρκούς ένδειξης απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης, η χρονοσειρά uk ενδέχεται να έχει μοναδιαία ρίζα.

ο ίδιος έλεγχος πραγματοποιείται για τη χρονολογική σειρά eu:

> adf.test(eu)

  Augmented Dickey-Fuller Test

data: eu 
Dickey-Fuller = -1.9853, Lag order = 9, p-value = 0.5845
alternative hypothesis: stationary 

> pp.test(eu)

  Phillips-Perron Unit Root Test

data: eu 
Dickey-Fuller Z(alpha) = -7.7447, Truncation lag parameter = 6, p-value = 0.6777
alternative hypothesis: stationary 

Όπως και πριν, η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, η χρονοσειρά eu ενδέχεται να έχει μοναδιαία ρίζα.

'Ελεγχος συνολοκλήρωσης

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης για δύο χρονολογικές σειρές που (ππιθανά) έχουν μοναδιαία ρίζα, μπορεί να γίνει με το τεστ Philips-Ouliaris:
> po.test(cbind(uk, eu))

  Phillips-Ouliaris Cointegration Test

data: cbind(uk, eu) 
Phillips-Ouliaris demeaned = -24.829, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.02161

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.